ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖁᑦᑎᑦᑐᖓ

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᑳᖅᓯᒪᔫᖃᑕᐅᒋᕗᑦ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᑲᓴᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᒪᑕ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖏᓐᓂᒥᐅᒃ ᓴᐃᐱᐅᕆᐊ, ᐊᓛᔅᑲ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃᒪ ᓛᐸᑐᐊᕐ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ. ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐃᑦ ᓈᓯᒪᓕᕐᐳᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒥᑎᒍᑦ ᑲᑎᓐᖓᑦᓯᐊᕐᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᑎᖃᓗᐊᕐᓱᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ,, ᐳᐃᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓂᕿᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐅᖅᑯᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ, ᖃᐅᒪᒍᑎᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐊᓐᓄᕌᖃᕐᓱᑎᒃ, ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᐅᕐᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᐱᖃᐅᓲᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᕙᑦᑐᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᔅᑭᒨ-ᐊᓗᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑎᑐᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓇᕕᒃ ᑯᐸᐃᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥ ᓛᐸᑐᐊᒥ. ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᑭᓐᓯᒥ, ᐸᐃᖕᔅ ᐊᐃᓚᓐᒥ ᐃᓚᖓᓂ ᕕᒃᑐᕆᐊ ᐊᐃᓚ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ. ᐊᓛᔅᑲᒥᐅᑦ ᐃᓄᐱᐊᑦ ᓄᓇᖃᐅᕐᑐᑦ ᓄᐊᑦ ᔅᓗᑉᒥ, ᐊᒻᒪ ᔫᐲᑦ ᓄᓇᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᐊᓕᓂᖓᓂ ᐊᓛᔅᑲᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖓᓂ ᓯᑳᒃᑲᐅᑉ ᐅᒃᕈᒥ ᕌᓯᐊᒥ.

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ (ᐊᐃᓯᓯ), ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᕐᓯᒪᔪᑦ 1977,ᒥ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᕐᑐᕐᑎᐅᓚᖓᒋᐊᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᐊᓗᓐᓄᑦ, ᐊᑯᑭᑦᑐᓂ ᑲᓛᓪᖠᓄᑦ, ᐊᓛᔅᑲᒥ ᐃᓄᕕᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᔫᑉᐱᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᕌᓯᐊᒥ ᔫᑉᐱᓄᑦ. ᔫᑉᐱ ᐃᓅᓪᓚᕆᐅᓂᕋᕐᑕᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᕚᖑᒻᒪᑕ ᑐᓕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᔭᐅᖔᕈᒪᔪᑦ ᔪᑉᐱᐅᒋᐊᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᔅᑭᒧᖑᓂᕋᕐᑕᐅᒋᐊᖅ. ᐊᐃᓯᓯᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᕐᐳᑦ 160,000 ᐃᓄᓐᓂᒃ. .

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᖓᓂ, ᓂᖀᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᑭᑐᔪᐊᓘᒻᒪᑕ, ᐊᑕᐃᓯᖅ ᓇᑦᓯᖅ ᓈᒻᒪᓪᓗᐊᕐᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᕐᑐᖅ $200,ᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓂᕿᒃᓴᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ - ᐊᒻᒪ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᓯᓯᐅᕐᐸᓐᓂᖏᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑦ ᓇᑦᓯᕋᓱᒡᒐᕗᑦ ᓇᑦᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑑᑉ ᐃᒪᖏᓐᓂ.

ᓇᑦᓯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓅᑦᑕᓲᑦ ᓯᑯᓕᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒧᑦ ᒫᕐᔨᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᕆᓕᒥ; ᐅᑎᑕᐃᓐᓇᑕᐃᕋᒥᓪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒧᑦ, ᐃᓐᓇᕈᖅᓯᒪᓕᓲᒍᒻᒪᑕ. ᓇᑦᓯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐆᒪᔪᕋᓱᓱᒍᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ 1 ᐅᖓᑖᓄᑦ.

ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑯᑭᒥᓂᒃ, ᓇᑦᓯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᓪᓗᓕᐅᓲᑦ ᓯᑯᒃᑯᑦ, ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐊᓪᓗ. ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᓗ. ᑕᐃᒫᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᑰᑉ ᓯᓈᒍᑦ, ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ.

 

ᐃᓕᖅᑯᓯᒥᑎᒍᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᓂᑉᐸᓲᑦᐊᓪᓗᓂ, ᐅᓈᒡᒋᕐᓱᑎᒃ ᐅᑕᖅᑭᐅᓲᑦ ᓇᑦᓯᒥᒃ. ᐅᓪᓗᒥᓕ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᐊᑐᑐᓲᒍᓂᕐᓴᐅᓕᕐᑐᑦ ᖁᑭᐅᑎᓂᒃ ᓇᑦᓯᓯᐅᕐᓱᑎᒃ, ᓇᑦᓯᓯᐅᕐᓂᖅ ᕿᓄᐃᓵᕈᓐᓇᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓱᓂ, ᐅᔾᔨᕐᓱᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᒍᑎᒋᓗᒍ

ᐃᓪᓗᒥ ᓇᑦᓯᑐᐃᓐᓇᖃᕐᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᖓᓂ ᓇᓚᐅᒃᓵᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ 1.5 ᒥᓕᐊᓂᒃ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᑦᓯᐸᑦᑐᑦ 35,000,ᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᑦᓯᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓄᕐᓂᖏᑕ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐅᒪᕈᓐᓇᕐᑕᖏᑕ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᒥᐊᓂᕐᓯᓂᖃᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᐃᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒥᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᕐᐸᑦᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᑲᐅᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᒥᐊᓂᕐᓯᓂᖃᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᐃᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒥᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᕐᐸᑦᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᑲᐅᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᒥᐊᓂᕐᓯᓂᖃᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᐃᓐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒥᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓂᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑐᕐᐸᑦᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓱᑎᒃ ᐊᑲᐅᓈᕐᑐᓂᒃ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᓇᑦᓯᑦ

ᓇᑦᓰᑦ ᐊᑯᓂᓂᐊᓗᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ, ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ; ᓂᕿᒋᓪᓗᒍ, ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐃᑯᒻᒪᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᑐᐱᕆᓪᓗᒍ. ᓇᑦᓯᐅᑉ ᕿᓯᖓ, ᐃᒻᒪᒍᓐᓇᕋᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᑰᒧᖅ, ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᒪᓂᕐᓴᐅᕙᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᓐᓄᕌᒋᒋᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᒥᒋᒋᐊᖅ. ᐅᕐᓱᖓᓗ ᖁᓪᓕᒧᑦ ᐅᕐᓱᕆᔭᐅᓪᓗᓂ. ᓂᕿᖓ ᑎᒥᒧᑦ ᐱᐅᔪᕐᑕᓕᒻᒪᕆᒃ, ᐆᒻᒪᕆᓐᓇᕐᓱᓂ ᑎᒥᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᒪᒪᕐᑐᐊᓗᒃ. ᓇᑦᓯᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓯᒪᕗᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᒥᓲᒻᒪᑕ, ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓪᓗᑐᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᑎᓂᒃᑯᑦ ᓂᕿᐅᓪᓗᑎᒃ – ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑎᒍᓪᓗ ᓇᑦᓯᕐᑐᖃᒪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᐊᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᖑᐊᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᒥᕐᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓪᓗᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᖅᑳᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ 1800,ᖏᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᕐᒥᐅᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᑎᑭᐅᕋᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ, ᑭᖑᓂᑦᓯᐊᖓᒍᑦ, ᕼᐊᑦᓴᓐ ᐸᐃᑯᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᑎᑖᕐᐸᓕᐊᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑕᐃᑲᖓ ᐱᒋᒋᐊᕐᓱᑎᒃ, ᐆᒪᔪᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᐅᑎᑐᐃᓐᓇᐅᓯᒪᖏᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᕐᐸᑦᑐᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᐅᑎᒋᓇᓱᐊᕐᓱᒍ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ. ᐃᓚᒌᑦ ᓂᕆᒃᑲᕐᑕᐅᖅᑳᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓯᖓ ᒥᕐᓱᒐᐅᓕᕐᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᓱᓂ ᐃᓕᕐᓂᑯᐊ. ᓇᓚᐅᒃᓵᕐᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖏᑦ $1 ᒥᓕᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓇᑦᓯᔭᕐᓄᑦ.

ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᕐᑐᑦ

ᐊᕐᕌᒍᒥ 1972,ᒥ ᐊᒥᐊᓕᑲᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᒥᒃ; ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᒪᑐᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᓂᐅᕕᕐᕕᑦ ᓇᑦᓯᔭᓂᒃ ᐊᒥᐊᓕᑲᑦ ᓄᓇᖓᓂ.

1982,ᒥ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᑲᑎᒪᕕᐊᓗᒻᒥ, ᑭᐅᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓯᕐᓇᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᕙᓐᓂᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓂ ᓄᖅᑲᕐᑎᑕᐅᓚᕐᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕐᑎᖏᑦ – ᑐᕌᒐᖃᓚᐅᖏᒻᒪᑕ ᖃᑯᕐᓂᕐᓴᓂᒃ ᓇᑦᓯᓂᒃ – ᑭᓯᐊᓂ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᓇᑦᓯᑦ ᕿᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᑕᒻᒪᕆᓚᐅᕐᑐᖅ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᑲᑕᒋᐊᕐᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ 1,000ᓂᑦ ᐅᓄᖏᓐᓂᕐᓴᓄᑦ ᐊᒥᕐᓄᑦ 1988,ᒥ ᓴᓂᐊᓂ 50,000,ᖑᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒥᖏᑦ ᓇᑦᓯᑦ 1977,ᒥ. ᕿᒥᓯᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕈᕐᓱᓂ ᓴᓂᐊᓂ $5 ᐊᑐᓂᑦ (ᑕᓪᓕᒪᕕᑉᐸᓚᐅᕐᓱᓂ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᖁᓕ ᓈᓚᐅᕐᑎᓐᓇᒋᑦ).

1983,ᒥ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐃᒥᓂᖃᑦᑕᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᑐᖃᑦᓴᔭᐃᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᓯᓈᓂᕐᒥᐅᓂ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᒥᒃᖠᒋᐊᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ (ᓲᕐᓗ: ᐊᕐᕌᒍᑕᑦ ᓇᑦᓯᓯᐅᕐᑎ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᑲᑕᒋᐊᕐᓂᖃᓗᓂ , $1000,ᓄᑦ $54,000,ᖓᑦ), ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᓪᓗ ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᖅᑐᐊᓗᐃᑦ ᓴᖅᑭᓚᐅᕐᑐᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐅᐱᒍᓱᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕆᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖁᓐᓇᕆᐊᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᒥᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᕐᓱᕈᒍᑎᒋᓕᓚᐅᕐᑕᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᐃᒃᐱᒍᓱᖏᓐᓂᐊ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐊᔪᓕᕐᑎᑦᓯᓯᒪᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕆᐊᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓂ ᓇᑦᓯᔭᓂᒃ 2009,ᒥ. ᓯᕗᓕᕐᐹᒥ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖅᑭᒃᑕᖓ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓚᐅᖏᑦᑐᖅ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕐᑎᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ – ᑭᓯᐊᓂ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐅᓄᕈᓐᓇᐃᕆᐊᕐᑕᑕᒻᒪᑕ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ 90%,ᒧᑦ.

ᕿᓂᕐᓂᕐᓴᐅᕙᓕᕐᒥᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓂᒃ ᓇᑦᓯᔭᕐᓂᓕᒃ, ᐊᒻᒪ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᓕᕐᑐᑦ ᐊᓐᓄᓂᕌᓕᐊᖑᓪᓗᑎᒃ, ᓂᕆᕕᓐᓂᓗ ᓂᕿᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓕᐊᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᒐᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓯᕐᓇᕐᑏᑦ ᓱᓕ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕐᓯᒍᓐᓇᕐᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕆᐊᒃᓴᒃ.

ᓂᕿᒋᔭᐅᓂᐊ

70%,ᓗᐊᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓱᕈᕈᑎᖃᕐᐳᑦ ᓂᕿᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᒥᒃ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᓂᖀᑦ ᐊᑭᑐᔪᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕕᓃᑦ ᓂᕿᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᓯᓪᓚᕆᖑᖏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᐃᕐᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ.

ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓯᖏᑦ ᐆᒪᔪᕕᓃᑦ ᓂᕆᑦ ᓂᕿᑦᓯᐊᕚᓘᒻᒪᑕ ᑎᒥᒧᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᔪᑦ ᖁᐊᒃᑯᕕᐊᓗᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓂᕿᑖᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕈᓐᓇᖏᑦᑐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇᓗ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕈᓯᐅᔪᖅ ᓱᓕ – ᐃᒫᒃ, ᓄᓇᒥᐅᑕᑦ ᓂᖀᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᑕᐅᒻᒪᑕ ᑲᑎᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᐊᓄᑦ ᐊᑲᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᖓᓂ, ᓂᖀᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᑭᑐᔪᐊᓘᒻᒪᑕ, ᐊᑕᐃᓯᖅ ᓇᑦᓯᖅ ᓈᒻᒪᓪᓗᐊᕐᑐᖅ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᕐᑐᖅ $200,ᓄᑦ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᓂᕿᒃᓴᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ – ᐊᒻᒪ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᒧᑦ.

Learn about sealing culture on the east coast

“ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓂᖃᖃᑕᐅᔪᒪᕗᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑕᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑦᓯᒋᐊᖅ ᐃᑲᔪᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᓯᒪᓕᕐᑕᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓴᐳᒻᒥᒋᐊᖏᑦ ᐆᒫᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᐅᑎᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ. ᐅᒡᒍᓇᕋᓗᐊᕐᐳᖅ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐱᑕᖃᖏᓗᐊᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᑐᒃᓴᐅᒐᓗᐊᓂᒃ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᓱᓕ.”

—ᒐᕙᒪᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ

This post is also available in: English (English) Français (French) 简体中文 (Chinese (Simplified))